راکتور تحت فشار
راکتور تحت فشار
راکتور تحت فشار
راکتور تحت فشار
راکتور تحت فشار

راکتور تحت فشار Reactor under pressure

راکتور تحت فشار یک مخزن (Vessel) پر فشار  است که از آن به عنوان میحط اصلی یک واکنش شیمیایی استفاده می شود. این فشار ممکن اشت حاصل از واکنش باشد یا فشار ایجاد شده جهت واکنش، از پارامترهای مهم در انتخاب راکتور به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

دما ، فشار ، حجم ، نوع مواد ، غلظت ، ویسکوزیته

 


تماس و مشاوره